Privacyverklaring AVG

Bij het verlenen van onze diensten vanuit Sprankelcoaching verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Eigenaar en coach Anke Visser

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een verwijzing.

Persoonsgegevens

Sprankelcoaching: verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAWgegevens
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en plaats
 • GeslachtGespreksverslagen
 • Opleiding & werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Burgerlijke staat & gezinssamenstelling
 • Inhoud van communicatie
 • Contactgegevens van eventuele opdrachtgever
 • Hobby’s

Doeleinden

Sprankelcoaching: verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject of teamcoaching;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Offreren en factureren;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Indien noodzakelijk het voeren van geschillen

Algemene Voorwaarden, Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO (Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches) zijn op alle coachtrajecten van Sprankelcoaching van toepassing.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens, indien noodzakelijk, worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze ITleveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij een coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De trajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar gewist.De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven behouden.Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Terugkoppeling en advies aan opdrachtgevers door middel van rapportages, worden uitsluitend met toestemming van de cliënt gegeven. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, worden geanalyseerd om u gepersonaliseerde aanbiedingen en passende informatie te kunnen bieden.

Algemene Voorwaarden, Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO (Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches) zijn op alle coachtrajecten van Sprankelcoaching van toepassing.ice.

Internet

Sprankelcoaching plaatst geen herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: anke@sprankelcoaching.com t.a.v. Anke Visser

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Algemene Voorwaarden, Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO (Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches) zijn op alle coachtrajecten van Sprankelcoaching van toepassing.